Публикувано в Годишник на Техническия университет - София, том 48, книга 4, стр.269, 1995 г., секции: Електроника, Комуникации, Информатика, Автоматика в Юбилейна научна сесия "50 години ТУ - София", 11-12. 10. 1995, София.

        Академична информационна система - "АсиС" в условията на глобална мрежа
        Владимир Лъчезаров Станчев

 /Резюме/
Началото от 1992 година на вътрешна хетерогенна компютърна мрежа (с участие в националната академична мрежа и включването чрез наети линии в глобалните мрежи BITNET, EuNet, Internet и други) обуслови възможността за създаване на Академична информационна система - АсиС с факултетни и централна бази от данни за учебния процес.

 Централен проблем на проекта беше "мащабируемостта" - възможността програмната система да се развива в следващите години заедно с усъвършенстването на хардуера и постоянно разширяващите се сегменти от данни.        The begin of Academic information system - "AsiS" in the environment of global network
        Vladimir Lachezarov Stanchev

 /Resume/
The begining in the year 1992 with working with internal computer network (national academic network including working with rented lines in the global networks such as BITNET, EuNet, Internet etc.) provided the possibility for creation of academic information system - AsiS which works with distributed database for the teaching process - local dipartment databases and a central database. The main problem of the project was the extension and inprovement of the system - the possibility of improvement of the program system has to be abequate to the improvement of the hardware and constant increase of the data segments.
 • Въведение

 •  Развитието на софтуерната технология на базата на хардуера предназначен за офис дейности след 1990 година, позволи да се разработи програмната Академична информационна система (АсиС) за персонални компютри (ПК) осигуряваща автоматизиране на обработката на данните за управление на обучението и преквалификацията на специалисти в ТУ - София. За първи път се постигна пълно обхващане на данните за обучението в мястото на тяхното поддържане - факултетните канцеларии и при това без увеличаване или замяна на персонала.
   
 •  "Мащабируемостта" - основен проблем на информационната система

 •  Началото на вътрешна компютърна мрежа и глобални комуникации - BITNET (EuNet, Internet и други) през 1992 година обуслови необходимостта от създаване на факултетни /разпределени/ и централна бази от данни за учебния процес.

   Особено внимание беше обърнато на "мащабируемостта" - възможността програмната система да се поддържа адекватна на разрастващата се хардуерна среда и сегменти от данни. Един пример за това е учебният план, чието проектиране беше насочено към обхващане на растежа и структурните промени в данните в рамките на десет години назад от текущата. Поддържането на общ учебен план във всички факултети осигурява безпрепятствено прехвърляне на студенти от един факултет в друг без допълнителни промени в данните за индивидуалния учебен план на студента във факултетната база от данни.

   Основното изискване за поддържане на приемливо ниска цена на хардуера през целия период на експлоатация на АсиС, наложи проектирането на базата от данни да се основава на най-широко приложимите "DBF" файлове. АсиС има минимални изисквания към хардуера за персонален компютър с процесор - 286 /12 мегахерца, оперативна памет - 640 килобайта, твърд диск - минимум 10 мегабайта, ДОС (или ДОС под управление на графична ОС) и мрежов достъп при наличие на компютърна мрежа.

   Потребителският интерфейс се подчинява на изискването за видимост на всички данни чрез едноклавишно действие и прозоречни менюта. Поддържа се контекстно-зависима помощ при ползване на клавиша за помощ. Чрез унифицирано лентово меню се осигурява манипулацията с данните независимо от дейността, която се извършва. Предвидени са масови операции за обработката на съвокупности от еднотипни данни.

   Менютата могат да съдържат променливи данни благодарение на поддържането им чрез номенклатури.

   Внедряването на системата се развива в три подсистеми: Учебен процес, Учебен план - преподаватели и Обобщена-централна база от данни. Достъпът и резултатите от обработката на данните в централната база от данни на АсиС се усъвършенстват заедно с развитието на хардуерното качество на сървъра и компютърната мрежа.

   АсиС осигурявя пълно свързване на данните за студенти, преподаватели, учебен план и оценки, дружелюбен потребителски интерфейс, контекстно- зависима помощ, едноклавишен достъп (поглед) към всички данни и текстообработка на резултатите във файл преди отпечатване.
  АсиС премахва необходимостта от поддържането на помощния документ "Студентски картон".
   

 •  Заключение

 •  Вътрешната хетерогенна компютърна мрежа, участието в националната университетска мрежа и свързването с глобални мрежи създадоха благоприятна среда за разработка и внедряване на Академична информационна система - АсиС с факултетни и централна бази от данни за учебния процес. Решен е в програмно отношение и на практика централният проблем на проекта - "мащабируемостта" - възможността програмната система да се разширява без да се налага преработка на основните модули при усъвършенстването на хардуера, операционната и мрежовата система и разрастващите се масиви от данни.
   
 •  Библиография

 •  P.Atzeni and V.De Antonellis. Relational database theory. THE BENJAMIN/CUMMINGS PUBLISHING COMPANY, INC. Redwood City, California. 1993.
  A.Chelentano and M.G.Fugini and S.Pozzi. Knowledge-Based Document Retrieval in office environments: The Kabria system. ACM Trans. on Database Syst. Vol.13(3):237-268. 1995.
  Q.Kong and G.Chen. Оn Deductive Databases with incomplete information. ACM Trans. on Database Syst. Vol.13(3):354-369. 1995.
  R.Tsankova and Vl.L.Stanchev and R.Gancheva. Instructional database management system. INTERACTIVE LEARNING INTERNATIONAL, Vol.6:197-198. 1990.

 • За автора:  Владимир Лъчезаров Станчев започва работа като организатор на проект в секция "Програмиране на АСМ" към ЦПМ-ВМЕИ от 1974г., а от 1989г. е избран за ръководител на секция "Внедряване на програмни продукти" в УИК при ТУ- София. През 1992 г. е избран за Директор на УИК от Общото събрание на УИК. Той е автор на публикации и ръководител на програмни разработки в областта на базите от данни, където негови основни разработки са системата "ЕКОС" внедрена във всички ВУЗ в страната и "АсиС" внедрена в множество факултети.
 • Author: Stanchev, Vladimir Lachezarov,Information systems educator, consultant, author of Academic Information System - "AsiS",
 • b. Lukovit, Lovech, Bulgaria, Jan. 10, 1944; s. Lachezar Donchev Stanchev and Elena Vladimirova (Boyadjieva) S. M, U. Nat. and World Economy, Sofia, 1974. Informatics mgr. diploma.Project mgr. Higher Inst. Mech. and Elec. Engring., Sofia. 1974-86, Chief programer, 1986-89; Educator Tech.U.,Sofia,1985-, head software dept.,1989-, Director comp. edn. ctr., 1992-93, cons. U. Forestry, Sofia, 1994 -.Author Computer Software.Mem. Union Automation and Informatics, Union of Maths., Orthodox. Avocations: poetry, flowers.
  Office: Technical Univ., Student Town, Block 2 - UIK, 1756, Sofia, Bulgaria,Phone: (+359 2) 965 2068.
  By Marquis WHO'S WHO in the World, Vol. 14 & 15, 1997-2000, USA ( WHO'S WHO in Science & Engineering, 1998-2000)