2000

Интервю с проф. д-р Михаил Лепаров

Зам. ректор по социално развитие и информационно обслужване

Всяка задача има решение и то ще бъде поредно

Какви са проблемите по прилагане на структурната реформа и резултатите очаквани от нея?

Доволен ли сте от партньорството със синдикатите?

Кое наложи създаването на обобщен критерий за обявяване на конкурси за нови асистентски места ? Кое е новото?

Какво е актуалното състояние на информационното обслужване /ИО/ в университета?

Има ли възможности (брой работни станции и увеличаване на работното време в залите) за разширяване на достъпа до Интернет за повече желаещи студенти?

2000

Интервю с доц. д-р Марин Христов

Зам. ректор по Учебната дейност
на ТУ – София

Доц. д-р Марин Христов е зам. ректор по учебната дейност на ТУ – София. Преди това в периода 1989-1995 г. е декан на Факултета по електронна техника и технологии. От 1992 до 1999 г. е председател на Комисията по учебните въпроси към Академичния Съвет на ТУ.


Хармонизиране и интегриране в съответствие с изискванията на ЕО.
        Учебният процес – свобода и гъвкавост
                Новото в Системата за прием на кандидат-студенти 2000

Доц. Христов, в какви посоки ще работите за повишаване качеството на учебния процес и утвърждаване на ТУ – София като елитен университет?

Какво представлява Кредитната система за оценяване?

Къде ще е ударението в триадата преподаване – учене – оценяване?

Според ЗВО, чл.6, ал.4. всяко ВУ трябва да въведе система за оценяване и поддържане качеството на обучението на преподавателския състав. Кога предвиждате да стане това?

Готови ли са изискванията за продължаване на обучението в магистърска степен? Какви са методите за осигуряване на гъвкав преход между специалности и университети? Как ще става подборът на кандидатите?

Какъв е смисълът на промените в Кандидатстудентската система за прием 2000?

Интервюто взе Лидия Недекова

2000

Интервю с проф. д-р Рачо Иванов

Зам. ректор по научноизследователска
и производствена дейност на ТУ – София

Динамизиране на научноизследователската дейност

Проф. Иванов, с върховите постижения на ТУ – София. Какво на всяка цена трябва да има там? Кое е това, което ни е признато за световен принос?

По какви научноизследователски програми се работи сега?

Къде е мястото на НИД в образователния процес?

Каква е възможността студентите да бъдат включвани в научноизследователските екипи?

Какви са посоките, с които се ангажира ръководството?

Съвсем ли са прекъснати връзките с индустриалното производство? Какво е участието на ТУ – София в изграждане на Високотехнологичен парк?

2000

Интервю с проф. д-р Димитър Стефанов Стоянов

Зам. ректор по научно развитие и сътрудничество
на ТУ – София

Роден е на 08. 04. 1943 г. в град Монтана. Завършва висшето си образование и защитава кандидатска дисертация в Московския институт за инжeнери по транспорта (МИИТ) през 1967 г. 5 години работи в системата на БДЖ, а от януари 1976 г. е на работа в ТУ. Доцент (1981 г.) и професор (1995 г. ). От март 1997 г. е член на Управителния съвет на НК БДЖ. От 1997 г. e Секретар на Форума на научноизследователските организации по транспорта от Югоизточна Европа (SETREF), със седалище Солун, Гърция. От 1981 г. e експерт на Международната организация по труда (МОТ) към ООН и на Организацията към ООН за промишлeно развитие (ЮНИДО). Работил е с мисии на тези организации в Заир, Египет. През 1994 г. e избран за действителен чуждестранен член на Руската академия по транспорта. Oт 1996 г. e Doctor hunoris causa на Московския държавен университет по железопътен транспорт.

Владее руски, френски, немски, aнглийски, италиански и сърбо-хърватски.


Качеството на образованието – единствен критерий

Проф. Стоянов, имате ли амбиции ТУ - София да се утвърди в международната университетска общност. Как?

Защо се налага Отделът за международно сътрудничество да бъде преустроен?

Стратегията ви за привлекателен публичен имидж на ТУ?

Какви надежди ще дадете на преподавателите за създаване на система за постоянно повишаване на квалификацията в съответствие с международните тенденции във ВО, или ще разчитат само на Интернет?

Кога най-сетне в ТУ и между техническите университети в България ще се създадат отдели за изследване и развитие на висшето инженерно образование?

Имаме ли възможности за осъществяване на политика на повече гост-преподаватели от сродни ВУ?

Единственото неудобство е, че сме силно ограничени в средствата. Известно е, че има подписани меморандуми за сътрудничество с чуждестранни университети, ще се развиват ли дейности на тяхна основа?

Има ли оценка за равнището на издаваната от ТУ учебна литература и действително ли се ползва преимуществено от студентите?

Интервюто взе Лидия Недекова